تقی تفضلی

همه‌ی مردان شاه گزارش جهانگرد فرانسوی قرن هفدهم درباره‌ی مشاغل درباری ایران

اگرچه شاه ایران بر متجاوز از دوازده مملکت یا قلمرو وسیع که همه‌ی آنها در قدیم بوده‌اند و هر یک برای خود سلطانی دارند حکومت می‌کند معهذا بجز شاه عنوان دیگری ندارد ولی شاه ایران شاهی است که بر ... ادامه نوشته