به‌علاوه‌ی ناداستان راه‌حل ما برای لذت‌جویی بیشتر از متن در این روزهای سخت است. وقتی که چاپ کاغذی بسیارگران است و نمی‌شود مجله‌ای پر صفحه‌تر چاپ کنیم. به‌علاوه‌ی نـاداستان پاسخ ما به استفاده‌ی روزافزون از تکنولوژی هم هست، برای خواندن متن در راه و وقفه‌های کوتاه روزمره.